Výhody vrtaných studní

 • Finanční úspora za vodu
 • Trvalý přítok i při min. srážkách
 • Rychlé provedení (1-2 dny)
 • Jednoduchá instalace čerpadel
 • Dlouhodobá životnost
 • Vyšší vydatnost než u vrtané studny
 • Šetrné hloubení a snadná údržba

VRTÁME VŠECHNY DRUHY PODLOŽÍ

 • Vrtání vodním výplachem
  nesoudržné podloží
 • Vrtání rotačním příklepem
  Skalnaté podloží
 • Vrtání zatahovacím systémem
  kombinace podloží

Naši klienti

Fyzické osoby
Právnické osoby
Obce, úřady a instituce

Časté dotazy

Musím mít na studnu nějaké povolení?

Dle platné legislativy, stavebního zákona, je studna považována za stavbu. Proto je nutné získat povolení od stavebního úřadu. Vodní zákon ji považuje za vodní dílo, tudíž je důležitým krokem také získání povolení od příslušného vodoprávního úřadu, především povolení k odběru vody. Obě povolení lze získat v jediném rozhodnutí, které vydá příslušný vodoprávní úřad.

Souhlas Obvodního báňského úřadu je třeba získat u šachtových a vrtaných studní, jejichž hloubka je větší než 30 m, neboť ty jsou dle horního zákona považovány za báňská díla.

Při vytváření vrtané studny jsou jedněmi ze základních dokumentů hydrogeologický posudek a na jeho základě vytvořená projektová dokumentace studny. Tím výčet bohužel nekončí, protože pro získání povolení bude nutné zajistit i mnoho dalších dokumentů. Proto doporučujeme obrátit se na specialisty.

Vrtanou studnu nelze realizovat svépomocí, ani v případě, že bude zajištěn odborný dohled.

Vrtané studny mohou totiž podle zákona realizovat pouze firmy či osoby, které získaly živnostenské oprávnění a také oprávnění od báňského úřadu. Základem úspěchu je kvalitní provedení průzkumných prací, proto doporučujeme uzavřít s touto firmou smlouvu o provedení průzkumných prací.

Ve kterém místě je nejlepší studnu vyvrtat?

Aby mohla být zajištěna vydatnost studny, je potřeba najít dostatečně velký zdroj vody. Ve kterých místech a jak hluboko se nachází, zjistí odborníci, jimiž jsou hydrogeologové nebo studnaři, po provedení hydrogeologického průzkumu.

Ti dokážou odhadnout vydatnost studny podle prozkoumaných hydrogeologických poměrů v dané lokalitě, dále podle vydatnosti okolních studní. Nedílnou součástí jejich práce je provádění vlastních měření. V některých případech je zapotřebí provést zkušební vrt a jeho vydatnost ověřit pomocí čerpací zkoušky. Seriozní firmy poskytují na průzkumné práce, jejichž výsledkem je nalezení zdroje vody, dostatečné záruky.

Na čem závisí vydatnost studny?

Vydatnost studny lze vypočítat pole plánovaného využití vody. Pokud například domácnost se 4 – 5 členy denně spotřebuje průměrně 150 litrů na osobu, musí být minimální přítok studny 30 až 50 litrů za hodinu.

Aby později nedošlo ke komplikacím v případě nedostatečné vydatnosti, je dobré tuto záruku ošetřit pomocí písemné smlouvy.

Čerpáním vody z vlastní studny nesmí dojít k ovlivnění vydatnosti okolních studní. Doporučuje se proto změřit stavy hladiny a hloubky okolních studní ještě dříve, než dojde k vybudování nové studny.

Je nutné se obávat znečištění vrtané studny?

Kvalita vody je nejdůležitějším kritériem. Zda je možné ze studny čerpat pitnou vodu, nebo pouze užitkovou, lze zjistit provedením chemického rozboru vzorků vody z okolních studní nebo z již vytvořeného průzkumného vrtu.

Pokud se v okolí studny nacházejí místa či zdroje případného znečištění vody, je v hydrogeologickém posudku stanovena minimální vzdálenost od nich. Posuzuje se, do jaké míry jsou okolní zdroje znečištění nebezpečné, v jakém směru proudí podzemní vody a také s jakou rychlostí. Podle toho lze odhadovat rizika a pravděpodobnost s jakou může být podzemní voda z okolí znečištěna.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi kopanou a vrtanou studnou?

Studnu lze vytvořit dvěma způsoby:

Kopaná studna, někdy také nazývaná jako hloubená, musí mít minimální vnitřní průměr 0,8 m. Jsou vyztuženy skružemi nebo zdivem.

Vrtaná studna se vytváří pomocí vrtné soupravy rotačním nebo nárazovým způsobem. Vyztužena je plastovými nebo kovovými zárubnicemi s vnitřním průměrem 169 – 225 mm, vzácněji také 300 mm a více.

Je lepší kopaná nebo vrtaná studna?

Velmi záleží na těchto skutečnostech.

V jaké hloubce se nachází zdroj podzemní vody?

Pokud se na základě hydrogeologického průzkumu prokáže, že je hladina podzemní vody v malé hloubce, je lepší realizovat studnu kopanou. Očekávat ovšem nemůžete, že z ní budete moci čerpat kvalitní pitnou vodu.

Pokud se nachází hladina podzemní vody ve velké hloubce, bude vhodnější vytvořit studnu vrtanou. Čím hlouběji se bude zdroj vody nacházet, tím vyšší je šance, že bude možné čerpat ze studny pitnou vodu.

Jaká je propustnost zvodnělé vrstvy?

Při vysoké propustnosti (podloží pískové, štěrkové, pískovcové apod.) je vhodnější kopaná studna. Naopak při nižší propustnosti, která je typická pro pevné horniny, by neměla kopaná studna takovou efektivitu, protože vodu jímá pouze dnem. Kdežto vrtaná studna jímá vodu po celé délce zvodnělé vrstvy.

Aby byla vyloučena zaujatost odborníků, kteří pro firmu pracují, můžete rozhodování mezi vrtanou nebo kopanou studnou prodiskutovat s některým z nezávislých hydrogeologů.

Pokud byste se rozhodovali na základě nákladnosti studny, levnější jsou studny vrtané, protože jejich realizace je méně pracná.

Jakým způsobem probíhá dezinfekce vody?

Ve vodním prostředí se vždy vyskytuje určité množství bakterií a mikroorganismů. Nesmí ovšem překročit stanovené limity. Abychom předešli jejich přemnožení a tím pádem i znehodnocení pitné vody, je možné do vody dávkovat chlór v malém množství. Ten zajistí dezinfekci vody a zabrání množení bakterií jak ve studni, tak ve vodovodních rozvodech a současně zabrání vzniku usazenin mikrobiologického charakteru na vnitřních stěnách potrubí.

Oznámení o provedení průzkumného vrtu.

Zde je vám k dispozici ve formátu PDF oznámení o provedení průzkumného vrtu.